آلومینیوم المهدی

کارفرما: مجتمع آلومینیوم المهدی

مشاور: مهندسین مشاور انرژی

تاریخ قرارداد: 1383

  • تهیه و اجرای شبکه PIPING هوای فشرده و آتش نشانی محوطه کارخانه
  • تهیه و اجرای عملیات برق و مکانیک تلمبه خانه اصلی