آمفی تئاتر دانشگاه حکیم سبزوار

آمفی تئاتر دانشگاه حکیم سبزوار

کارفرما: دانشگاه حکیم سبزوار

مشاور: هشتاک

تاریخ قرارداد: 96/04/01