اجرای عملیات برق رسانی فولاد خوزستان

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

مشاور: مهندسین مشاور ناموران

تاریخ قرارداد: 1385

  • عملیات برق رسانی به سیستم های جبران ساز توان راکتیو کوره های ۵ و ۶ شرکت فولاد خوزستان
  • اجرای عملیات داکت بانک و منهول ها
  • اصلاح و آماده سازی ترانسفورماتور ۲۳۰/۳۰ KV
  • اجرا و نسب تجهیزات نسب
  • نصب راکتور ها