اجرای عملیات ساختمانی SVC-F فولاد خوزستان

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

مشاور: مهندسین مشاور ناموران

تاریخ قرارداد: 1386

  • اجرای عملیات ساخت پست برق
  • فونداسیون
  • تجهیزات
  • محوطه سازی
  • اجرای عملیات برق و مکانیک پست برق