تصفیه خانه پساب صنعتی

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

مشاور: مهندسین مشاور سازآب اهواز

تاریخ قرارداد: 1386

  • طراحی مقدماتی
  • طراحی تفصیلی
  • تهیه و تامین مصالح و تجهیزات
  • اجرای عملیات ساختمانی
  • نصب تجهیزات تصفیه خانه به ظرفیت ۳۰۰۰ متر مکعب در ساعت