راه اندازی رینگ مسی چیلرخانه شماره 2 فولاد خوزستان

کارفرما: فولاد خوزستان

تاریخ قرارداد: 1395