کارفرما: گروه مپنا

مدت قرارداد: 14 ماه

مشاور: نوحا