عملییات اجرایی ساختمان انبار و کارگاه شرکت سیراف انرژی

کارفرما: شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان

مشاور: مهندسین مشاور معمار و شهرساز آهون

تاریخ قرارداد: 1394