مجتمع مسکونی تجاری شمشک

کارفرما: صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

مشاور: مهندسین مشاور آتاوا

تاریخ قرارداد: 1388

مساحت پروژه: 24,000 متر مربع

  • اجرای کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی ۵ بلوک مجتمع مسکونی و تجاری شمشک هر یک در ۱۰ طبقه