پتروشیمی جم واحدهای HDPE و PP

کارفرما: پتروشیمی جم

مشاور: مهندسین مشاور سازه و مهندسین مشاور نارگان

تاریخ قرارداد: 1381

  • عملیات اجرائی UG.PIPING
  • عملیات اجرائی برق و مکانیک و نصب دستگاه های HVAC در ساختمان CCB و آزمایشگاه و لوله کشی زیرزمینی واحد PP