پژوهشکده جوش آما بصورت EPC

کارفرما: شرکت صنعتی آما

مشاور: شرکت گسترش صنعت و حرارت ایران

تاریخ قرارداد: 1387

  • طراحی مقدماتی و تفصیلی سیستم گرمایش، سرمایش و برق ساختمان های اداری، کلاس ها و سالن جوشکاری
  • تهیه و تامین مصالح
  • اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پژوهشکده جوش آما